• “Копривлен мрамор” ЕООД
  “Копривлен мрамор” ЕООД
  Добив и обработка на скално – облицовъчни материали
 • Фирмата разполага със
  Фирмата разполага със
  собствена кариера за добив на варовик, модерното оборудване и квалифицирани кадри
 • Разнообразна и качествена продукция
  Разнообразна и качествена продукция
  Установените традиции и развита търговска мрежа в страната и чужбина

“Копривлен мрамор” ЕООД

“Копривлен мрамор” ЕООД е създадено през 1981г. Основната дейност на дружеството е добив и обработка на скално – облицовъчни материали. Фирмата разполага със собствена кариера за добив на варовик. Има развита търговска мрежа в страната и чужбина. Установените традиции, добрата материална база, модерното оборудване и квалифицирани кадри ни дават възможност да предлагаме разнообразна и качествена продукция на нашите клиенти.

“Копривлен мрамор” ЕООД произвежда

 

 • Блокове от варовик;
 • Изделия от варовик, гранит и мрамор:
 • Плочи с дебелина 1,2,3 см.
 • Стъпала с профилна обработка на челото
 • Подпрозоречни плотове
 • Плотове за барове, кухни, радиатори и бани
 • Гатерни слабове
 • Фаши със свободни размери
 • Глиц и бучарда

Дружеството е член на Българска минно – геоложка камара от 1993г. През 2004г. получава почетна грамота и приз на БМГК за постигнати най-високи постижения в миннодобивния бранш в подотрасъл „добив и обработка на скално.облицовъчни материали”. 


"Копривлен-мрамор" ЕООД има сключен Договор № BG16RFOP002-3.001-0018-C01 / 30.11.2017г. по Процедура "Енергийна ефективност за малките и средни предприятия".
Проектът включва инвестиции за повишаване на енергийната ефективност на "Копривлен-мрамор" ЕООД, което ще доведе до намаляване на производствените разходи, повишаване на екологосъобразността и увеличаване на конкурентоспособността на предприятието. Проектът е част от политиката на дружеството за намаляване на енергопотреблението и опазване на околната среда, надграждайки постигнатите резултати по реализиран проект от схема за безвъзмездно финансиране „Енергийна ефективност и зелена икономика” в рамките на по ОП Конкурентоспособност, по който са санирани 3-ри производствени сгради, извършена е подмяна на отоплението и осветлението в тях и са подменени енергоемки машини и съоръжения.
За постигане целите на настоящия проект ще се реализират дейности, препоръчани в енергийния доклад за доставка и въвеждане в експлоатация на Колесен челен товарач и изграждане на автоматизирана Система за енергиен мониторинг на енергопотреблението. Заложена е дейност за внедряване и сертифициране на Система за управление на енергията по международния стандарт за енергийна ефективност ISO 50001:2011.
Като резултат ще се постигнат годишни спестявания на енергия от препоръчания пакет мерки в енергийния доклад в размер на 1 586 910 kWh/год. и Фактор на енергийни спестявания (ESR) от 74,58%. С реализиране дейностите по проекта годишно ще се намали отделянето на емисии СО2 с 446,18 тона.
Социалният ефект от изпълнението на проекта се изразява в откриване на 2 (две) нови работни места.

Финансовата подкрепа от Европейския съюз по проекта е в размер на 894 322.82 лева, националното финансиране е 157 821.68 лева.