Certificates

Сертификат за членство 

Сертификат за членство 

Грамота 2004 

Сертификат
по ISO 14001 : 2015
 

Финансова подкрепа
от ЕС за Сертификат по ISO 14001 : 2004
 

Политика
по Околна среда
 

Сертификат по ISO50001:2011 с финансовата подкрепа от ЕС по договор BG16RFOP002-3.001-0018-С01 

Medals