Начало
 • Bulgarian
 • English

Продукти
Мрамор
Варовик
Травертин
Изделия
Гранит
Блокове

Сертификати
/кликни за увеличение/
images/resized/images/stories/1sert_71_102.jpgimages/resized/images/stories/2sert_70_102.jpg

Медали
/кликни за увеличение/
images/resized/images/stories/1medali_76_78.jpgimages/resized/images/stories/2medali_65_78.jpg

Грамота
/кликни за увеличение/
images/resized/images/stories/1gramota_72_102.jpg

Политика
по Околна среда

/кликни за увеличение/
images/resized/images/stories/politika_69_102.jpg

Сертификат
по ISO 14001 : 2015

/кликни за увеличение/
images/resized/images/stories/cert_iso14001_73_102.jpg

Финансова подкрепа
от ЕС за Сертификат по ISO 14001 : 2004

/кликни за увеличение/
images/resized/images/stories/14001-big_76_102.jpg

Покана за информационен ден по договор BG16RFOP002-3.001-0018-С01
/кликни за увеличение/
images/resized/images/stories/pokana2_73_102.jpg

Сертификат по ISO50001:2011 с финансовата подкрепа от ЕС по договор BG16RFOP002-3.001-0018-С01
/кликни за увеличение/
images/resized/images/stories/iso50001-2015-_73_102.jpg

Начало Печат Е-мейл

“Копривлен мрамор” ЕООД е създадено през 1981г. Основната дейност на дружеството е добив и обработка на скално – облицовъчни материали. Фирмата разполага със собствена кариера за добив на варовик. Има развита търговска мрежа в страната и чужбина. Установените традиции, добрата материална база, модерното оборудване и квалифицирани кадри ни дават възможност да предлагаме разнообразна и качествена продукция на нашите клиенти.

“Копривлен мрамор” ЕООД произвежда :
 • Блокове от варовик;
 • ??зделия от варовик , гранит и мрамор:
  • Плочи с дебелина 1,2,3 см.
  • Стъпала с профилна обработка на челото
  • Подпрозоречни плотове
  • Плотове за барове, кухни, радиатори и бани
  • Гатерни слабове
  • Фаши със свободни размери
  • Глиц и бучарда

Дружеството е член на Българска минно – геоложка камара от 1993г. През 2004г. получава почетна грамота и приз на БМГК за постигнати най-високи постижения в миннодобивния бранш в подотрасъл „добив и обработка на скално.облицовъчни материали”.
Копривлен-мрамор ЕООД


"Копривлен-мрамор" ЕООД има сключен Договор № BG16RFOP002-3.001-0018-C01 / 30.11.2017г. по Процедура "Енергийна ефективност за малките и средни предприятия".
Проектът включва инвестиции за повишаване на енергийната ефективност на "Копривлен-мрамор" ЕООД, което ще доведе до намаляване на производствените разходи, повишаване на екологосъобразността и увеличаване на конкурентоспособността на предприятието. Проектът е част от политиката на дружеството за намаляване на енергопотреблението и опазване на околната среда, надграждайки постигнатите резултати по реализиран проект от схема за безвъзмездно финансиране „Енергийна ефективност и зелена икономика” в рамките на по ОП Конкурентоспособност, по който са санирани 3-ри производствени сгради, извършена е подмяна на отоплението и осветлението в тях и са подменени енергоемки машини и съоръжения.

За постигане целите на настоящия проект ще се реализират дейности, препоръчани в енергийния доклад за доставка и въвеждане в експлоатация на Колесен челен товарач и изграждане на автоматизирана Система за енергиен мониторинг на енергопотреблението. Заложена е дейност за внедряване и сертифициране на Система за управление на енергията по международния стандарт за енергийна ефективност ISO 50001:2011.

Като резултат ще се постигнат годишни спестявания на енергия от препоръчания пакет мерки в енергийния доклад в размер на 1 586 910 kWh/год. и Фактор на енергийни спестявания (ESR) от 74,58%. С реализиране дейностите по проекта годишно ще се намали отделянето на емисии СО2 с 446,18 тона.

Социалният ефект от изпълнението на проекта се изразява в откриване на 2 (две) нови работни места.

Финансовата подкрепа от Европейския съюз
по проекта е в размер на 894 322.82 лева, националното финансиране е 157 821.68 лева.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я ВА
От: „КОНСТРУКТ??НГ“ ЕООД , Е??К 831746881,с управител Антониос Йоанис Синтос Пълен пощенски адрес:
с.Копривлен , община Хаджидимово, облас Благоевград,Телефон, е-mail:тел. 0888 75 14 67e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
Управител или изпълнителен директор на фирмата-възложител:Антониос Йоанис Синтос
Лице за контакти: Мирослава Йорданова
На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения /ДВ бр.25/2003г./
У В Е Д О М Я В А М Е
Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:
Построяване на „Трафопост 630 kVA 20/0,4 kV “ за обезпечаване с електрическа енергия на находище за скалнооблизовъчни материали „ ??РМА“ в землищетона с. Горна Кремена с координати:
Координати на площадката за построяване на трафопоста в имот с идент.№ 16256.35.42:

№ на точка

X

Y

1

4787803.03

236396.45

2

4787820.30

236361.72

3

4787781.34

236339.97

4

4787788.36

236380.48

Местоположение на площадката - населено място, община, квартал, поземлен имот, географски координати (по възможност в WGS 1984 или Балтийска координатна система, 1970 г.), собственост, близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура;
Площадката се намира в имот със сменено предназначение и разрешено застрояване съгласно одобрен ПУП
със заповед от община Мездра №690/03-10-2017г.За трафопоста има и виза за проектиране от главния архитект на община Мездра.
Всички, които желаят да изразят мнения и становища, относно реализацията на горе посоченото инвестиционно предложение могат да го направят писмено в Община Мездра или в Р??ОСВ Враца, ул.”Екзарх Йосиф” №81, гр.Враца, пощенски код 3000.