Начало
 • Bulgarian
 • English

Продукти
Мрамор
Варовик
Травертин
Изделия
Гранит
Блокове

Сертификати
/кликни за увеличение/
images/resized/images/stories/1sert_71_102.jpgimages/resized/images/stories/2sert_70_102.jpg

Медали
/кликни за увеличение/
images/resized/images/stories/1medali_76_78.jpgimages/resized/images/stories/2medali_65_78.jpg

Грамота
/кликни за увеличение/
images/resized/images/stories/1gramota_72_102.jpg

Политика
по Околна среда

/кликни за увеличение/
images/resized/images/stories/politika_69_102.jpg

Сертификат
по ISO 14001 : 2015

/кликни за увеличение/
images/resized/images/stories/cert_iso14001_73_102.jpg

Финансова подкрепа
от ЕС за Сертификат по ISO 14001 : 2004

/кликни за увеличение/
images/resized/images/stories/14001-big_76_102.jpg

Покана за информационен ден по договор BG16RFOP002-3.001-0018-С01
/кликни за увеличение/
images/resized/images/stories/pokana2_73_102.jpg

Сертификат по ISO50001:2011 с финансовата подкрепа от ЕС по договор BG16RFOP002-3.001-0018-С01
/кликни за увеличение/
images/resized/images/stories/iso50001-2015-_73_102.jpg

Начало Печат Е-мейл

“Копривлен мрамор” ЕООД е създадено през 1981г. Основната дейност на дружеството е добив и обработка на скално – облицовъчни материали. Фирмата разполага със собствени кариери за добив на мрамор, варовик, травертин и гнайс. Има развита търговска мрежа в страната и чужбина. Установените традиции, добрата материална база, модерното оборудване и квалифицирани кадри ни дават възможност да предлагаме разнообразна и качествена продукция на нашите клиенти.

“Копривлен мрамор” ЕООД произвежда :
 • Блокове от мрамор, варовик и травертин;
 • Гнайс – оформен или неоформен в следната цветова гама : жълт, бял, сив, кафяв, зелен;
 • Изделия от мрамор, варовик и травертин :
  • Плочи с дебелина 1,2,3 см.
  • Стъпала с профилна обработка на челото
  • Подпрозоречни плотове
  • Плотове за барове, кухни, радиатори и бани
  • Гатерни слабове
  • Фаши със свободни размери
  • Парапети, балюстради, ръкохватки
  • Глиц, бучарда, буна, рустика

Дружеството е член на Българска минно – геоложка камара от 1993г. През 2004г. получава почетна грамота и приз на БМГК за постигнати най-високи постижения в миннодобивния бранш в подотрасъл „добив и обработка на скално.облицовъчни материали”.
Копривлен-мрамор ЕООД


"Копривлен-мрамор" ЕООД има сключен Договор № BG16RFOP002-3.001-0018-C01 / 30.11.2017г. по Процедура "Енергийна ефективност за малките и средни предприятия".
Проектът включва инвестиции за повишаване на енергийната ефективност на "Копривлен-мрамор" ЕООД, което ще доведе до намаляване на производствените разходи, повишаване на екологосъобразността и увеличаване на конкурентоспособността на предприятието. Проектът е част от политиката на дружеството за намаляване на енергопотреблението и опазване на околната среда, надграждайки постигнатите резултати по реализиран проект от схема за безвъзмездно финансиране „Енергийна ефективност и зелена икономика” в рамките на по ОП Конкурентоспособност, по който са санирани 3-ри производствени сгради, извършена е подмяна на отоплението и осветлението в тях и са подменени енергоемки машини и съоръжения.

За постигане целите на настоящия проект ще се реализират дейности, препоръчани в енергийния доклад за доставка и въвеждане в експлоатация на Колесен челен товарач и изграждане на автоматизирана Система за енергиен мониторинг на енергопотреблението. Заложена е дейност за внедряване и сертифициране на Система за управление на енергията по международния стандарт за енергийна ефективност ISO 50001:2011.

Като резултат ще се постигнат годишни спестявания на енергия от препоръчания пакет мерки в енергийния доклад в размер на 1 586 910 kWh/год. и Фактор на енергийни спестявания (ESR) от 74,58%. С реализиране дейностите по проекта годишно ще се намали отделянето на емисии СО2 с 446,18 тона.

Социалният ефект от изпълнението на проекта се изразява в откриване на 2 (две) нови работни места.

Финансовата подкрепа от Европейския съюз по проекта е в размер на 894 322.82 лева, националното финансиране е 157 821.68 лева.